head

home Úvodní stránka » Cyklotrasa č. 55

Cyklotrasa č. 55 (budoucí č. 8) - Slezská magistrála

Cyklotrasa č. 55 (budoucí 8) - Slezská magistrála je nejvýznamnější trasou pro cyklisty na Krnovsku.

Trasa: Jeseník - Město Albrechtice - Krnov - Opava - Kravaře - Hlučín
Délka trasy: 111 km

Popis trasy

Mapa trasy č. 55 Cyklotrasa č. 55 (budoucí 8) - Slezská magistrála je páteřní cyklotrasou českého Slezska, která propojuje města Jeseník, Krnov, Opavu a Hlučín. Z Jeseníku výrazně stoupá do horské osady Rejvíz (780 m n.m.), proslavené cennými mechovými jezírky. Z Rejvízu pak klesá údolím Černé Opavy kolem Koberštejna do Drakova. Trasa pokračuje do Heřmanovic, podhorskou vsí se zachovalou lidovou architekturou, odtud po proudu řeky Opavice přes Holčovice, Město Albrechtice a kolem zámku Linhartovy do Krnova. Z města varhan a textilu se dále ubírá po nově vybudované cyklostezce, která je tvořena střídavě úseky s asfaltovým a šotolinovým povrchem. U Držkovic trasa přechází na místní silnici, v intravilánu města Opavy vede převážně po nábřeží stejnojmenné řeky. Za Opavou je vedena po nových cyklostezkách do Velkých Hoštic, odkud směřuje kolem golfového areálu k zámku v Kravařích. Z Kravař vede cyklotrasa přes Mokré Lazce a Háj ve Slezsku k Hlučínské štěrkovně.

profil trasy

Mapa trasy

Zkoumaný úsek: Město Albrechtice - Krnov - Skrochovice.
Velká mapa

A. Úsek Krnov - Město Albrechtice

Slezská magistrála v úseku Krnov - Město Albrechtice kopíruje řeku Opavici. Trasa je vedena převážně po místních komunikacích, částečně po polních cestách, v krátkém úseku však také po hlavním silničním tahu I/57. Na trase se vyskytuje několik problematických úseků, které souvisí zejména s kvalitou povrchu cyklotrasy. Trasa je sjízdná na horském a trekingovém kole, vyjma úseku Krásné Loučky - Linhartovy také na kole silničním. Největším lákadlem na trase je zámek s rozlehlým parkem v Linhartovech. Alternativně lze k jízdě využít místní komunikaci na druhém břehu řeky Opavice - v Polsku (cyklotrasa č. 34, v terénu neznačeno).

1. Krnov: zrušená železniční trať do Głubczyc

map Mapa

Místo křižování cyklotrasy č.55 a zaniklé železniční trati do Głubczyc v Polsku. Na zemním tělese zrušené trati by mohla v budoucnu vzniknout drážní stezka z Krnova k přírodní památce Staré hliniště, ke státní hranici, v ideálním případě až do Głubczyc.

Výhodou cyklostezek vedoucích na tělesech zaniklých drah jsou menší investice při budování infrastruktury, minimální převýšení a bezpečnost cyklistů – izolovanost od silničního provozu. Zachování liniového charakteru pozemků umožňuje v budoucnosti potenciální obnovení trati.

2. Chomýž - Krásné Loučky: Cyklotrasa na silnici 1. třídy

map Mapa

ok Na ulici K Ostrůvku v Chomýži se cyklotrasa č. 55 stáčí prudce doleva a po přejetí železniční trati se napojuje na hlavní silniční komunikaci I/57. Komunikace, která tvoří páteřní osu Moravskoslezského kraje ve směru západ - východ (Slezský kříž), spojuje ostravskou aglomeraci s významnými polskými městy (Prudnik, Nysa, Opole, Wroclaw) a tvoří rovněž spojnici dálnic české D1 a polské A4. Vedení cyklotrasy po silnici, kde denně projede přes 5000 vozidel, je nouzovým řešením.

Délka úseku vedeného na silnici I/57 je 430 metrů. Ve směru Krnov - M. Albrechtice je průjezd úseku relativně bezpečný, neboť cyklista nemusí přejízdět vozovku. V opačném směru však hrozí kolize s automobily, protože cyklista v krátké chvíli vjíždí do vozovky a následně ji opouští. Riziko vzrůstá s počtem cyklistů ve skupině (cyklistické kluby, dětské organizace, rodiny s dětmi).

Nutno však zdůraznit, že místní cyklisté jedoucí po této cyklotrase si tento úsek zpravidla zkracují po vyježděné pěšině přes pole (nevhodné pro silniční kola). Právě v těchto místech doporučujeme vybudování cyklostezky s asfaltovým povrchem a délkou 300 metrů.

Aktuálně: Počátkem srpna 2013 byla dokončena výstavba nové asfaltové cyklostezky v úseku Chomýž - Krásné Loučky :)

3. Krásné Loučky: Řešení průjezdu sídlem

map Mapa

ok Cyklotrasa je v současné době vedena centrální částí Krásných Louček, v krátkém úseku 90 metrů po silnici I/57. Na silnici 1. třídy jezdí často cyklisté v obou směrech ve stejném odstavném pruhu (pravém ve směru od Krnova), ačkoliv by zde cyklisté jedoucí z M. Albrechtic měli podle předpisů opět vjíždět do vozovky. Délka průjezdu intravilánem sídla je 400 metrů. Navrhujeme vybudování cyklostezky kolem železniční trati a fotbalového hřiště. Povrch: asfalt. Délka: 170 metrů.

V úseku Krnov - Krásné Loučky by cyklotrasa měla plnit nejen rekreační funkci, ale v nezanedbatelné míře také funkci dopravní (dojížďka do práce/školy), je třeba umožnit pohodlnou a rychlou dopravu cyklistům na všech typech kol a všeho věku a stejně tak inlajnistům.

Aktuálně: Počátkem srpna 2013 byla dokončena výstavba nové asfaltové cyklostezky v Krásných Loučkách.

4. Krásné Loučky - Linhartovy: Polní cesta

map Mapa

ok Mezi Krásnými Loučkami a Linhartovy je cyklotrasa vedena po polní cestě (délka úseku: xy metrů). Doporučujeme vybudování cyklostezky s asfaltovým povrchem, aby mohl být úsek pohodlně využíván i cyklisty na silničních kolech a bruslaři.

Aktuálně: Počátkem srpna 2013 byla dokončena výstavba nové asfaltové cyklostezky v úseku Krásné Loučky - Linhartovy :)

5. Město Albrechtice: alternativní vedení trasy

map Mapa

Navrhujeme mírné přetrasování cyklotrasy v úseku Město Albrechtice - Opavice. V novém návrhu je vedení cyklotrasy po místní komunikaci přímo po břehu řeky, vyústění je pak přímo na náměstí Míru [mapu připravujeme].

B. Úsek Krnov - Skrochovice

Na jaře 2012 byla dokončena výstavba cyklostezky Slezská magistrála v úseku Krnov - Opava - Velké Hoštice. Investice ve výši 65 milionů korun byla z velké části financována z prostředků ROP Moravskoslezsko. Výstavba přispěla ke zvýšení bezpečnosti i pohodlí cyklistů. Před otevřením nové stezky byla cyklotrasa č. 55 vedena z Krnova přes cvilínské lesy (značení v terénu dosud existuje!) k Úvalnu, kde byli dále cyklisté nuceni využít značně frekventovanou silnici I/57 nebo se táhnout po místních (rozbitých) komunikacích. Ačkoliv nová cyklostezka je jako celek jednoznačně pozitivní investicí, v některých úsecích nesplnila po technické stránce očekávání mnoha cyklistů i dalších uživatelů stezky. Nejvíce problémových míst se kumuluje v úseku Krnov - Skrochovice. Polovina tohoto úseku je tvořena šotolinou a štěrkem - včetně intravilánu Skrochovic, setkáme se zde i s nevhodně řešenými úseky (viz body 1.-9.).

1. Krnov: Vybudování spojky

map Mapa

okNa kraji Krnova, v lokalitě Petrův důl, se nachází nedořešený úsek v délce 120 m. Chybí zde propojení nové cyklostezky na Opavské ulici a ulice Bližčické. Cyklisté jsou nuceni jet po úzké vyježděné pěšině anebo v nepřehledném úseku (v zatáčce) vjíždět na krátkou dobu do vozovky silnice 1. třídy. Řešením je vybudování asfaltové spojky mezi ulicemi K Řempu a Bližčická.

2. Krnov: Hráz Petrova rybníka

map Mapa

ok Cyklotrasa pokračuje po místní komunikaci k Petrovu rybníku. Na hrázi rybníka se nachází jeden z nejproblematičtějších úseků celé Slezské magistrály. Úsek je označen značkou "Cyklisto, sesedni z kola". Cyklista je nucen přejít přes zemní průleh z lomového kamene, který je však špatně utěsněn - proudí přes něj proudy vody. Cyklista tak buď dodrží příkaz na dopravní značce - a namočí si obuv - anebo opatrně úsek projede. Z pozorování úseku vyplynulo, že většina cyklistů úsek navzdory značení projíždí. Problém názorně představuje video.


Druhé video

Řešení:
a) vybudování dřevěného přemostění úseku
b) alternativní vedení cyklotrasy

Ad A. Dřevěné přemostění úseku
Vybudování dřevěného mostu o délce xy a šířce xy - xy, s možností osazení mobiliářem (lavičky) - výhled na hladinu rybníka a Cvilín.

Ad B. Alternativní vedení cyklotrasy
V návrhu by cyklotrasa nevedla po hrázi rybníka, ale od jezu na řece Opavě by pokračovala přímým směrem. Úprava by obnášela vybudování cyklostezky z přírodního povrchu (šotolina) v úseku přibližně xy metrů.

Hraz Hraz Hraz Hraz

3. Krnov - Úvalno: Dopravní značky "Přikázaný směr objíždění"

map Mapa

ok Bezprostředně za hrází Petrova rybníka začíná asfaltová cyklostezka vedená porostem lužního lesa. Jinak příjemnému úseku lze vytknout jediný detail - sloupky umístěné uprostřed cyklostezky a osázené značkou "Přikázaný směr objíždění". Toto značení se v daném úseku nachází celkem 5x.

Toto značení je pro poměrně úzkou cyklostezku (šířka 2 metry) zcela nevhodné. Tyto sloupky cyklisty zpomalují, cyklista s vozíkem za kolem (například rodiče s malými dětmi) už mohou mít problémy s manévrováním kola. Není proto divu, že některé dopravní značky byly jen krátce po svém umístění uživateli cyklostezky otočeny (značka tak zcela ztratila svůj zamýšlený význam), v jednom případě dokonce odcizeny. Vzhledem k upevnění značky je její demontáž otázkou několika vteřin.

Dopravní značení zde bylo umístěno na základě výsledku kolaudačního řízení. Dle dokumentu o kolaudaci tak bylo učiněno z důvodu instalace necertifikovaných sloupků (tj. nedodržení projektu stavby). Jako řešení vzniklé situace byla navržena instalace zmíněných značek, namísto výměny sloupků za "správný" typ.

Je toto značení na cyklostezce opravdu nutné? Jízda vpravo na každé komunikaci včetně cyklostezky je snad obecně známý fakt. Neznáme žádné místo v ČR, kde by bylo toto značení na cyklostezce použito.

Řešení: Odstranění dopravního značení, osázení původních sloupků výraznými reflexními prvky

Znacky Znacky Znacky

4. Krnov - Úvalno: Chybějící odpočívadlo

map Mapa

Nedaleko Úvalna byl vybudován prostor pro odpočívadlo, který postupem času zarůstá. Odpočívadlo, tvořené přístřešky, mapou a stojany na kola zde však nevzniklo. Odpočívadlo stojí na jiném místě - u státních hranic s Polskem - v místě, kudy cyklotrasa č. 55 ani nevede.

Řešení: Vybudování odpočívadla ve vytyčeném prostoru

Stav 16.6.2013: Místo nadále zarůstá a odpočívadlo zde již zřejmě nikdy nevznikne.

Odpocivadlo

5. Úvalno - Skrochovice: Úzká alej

map Mapa

Průjezd alejí mezi Úvalnem a Skrochovicemi je dle našeho názoru nejkrásnějším úsekem celé Slezské magistrály. Projíždíme zde mezi topoly na úzké přírodní stezce o délce asi 500 metrů :). Dva jedoucí cyklisté se tady místy nevyhnou, vzhledem k rekreační funkci cyklostezky to ale není zásadní problém. Je pro nás spíše záhadou, že v době přísných českých i evropských technických norem, bylo vedení cyklostezky v takovém úseku schváleno.

Alej Alej Alej

6. Úvalno - Skrochovice: Proč ne asfaltový povrch?

map Mapa

Za krásnou alejí je cyklostezka tvořena šotolinovým povrchem. Na otázku proč ne asfaltový povrch? se ptají zejména cyklisté na silničních kolech a inlajnisté. Oficiálním zdůvodněním je fakt, že cyklostezka zde vede ochranným pásmem I. stupně vodního zdroje, kde je budování nových staveb omezeno (v praxi to však není vždy striktně dodržováno).

Asfaltový povrch nemusí být všude, v řadě případů může být přírodní povrch lepším řešením. Proč ale není asfaltová cyklostezka v úseku od odpočívadla u Skrochovic k Pustému mlýnu? Cyklostezka zde vede souběžně s komunikací I/57, ochranné pásmo vodního zdroje se zde nenachází.

Dle kolaudačního rozhodnutí není asfaltový povrch na úseku souběžném se silnicí I. třídy z důvodu "obnovy švestkové aleje". Je to zvláštní zdůvodnění, možná by bylo férovější napsat, že "došly finance".

7. Skrochovice: Ostrá zatáčka

map Mapa

Ostrá nepřehledná zatáčka na kraji Skrochovic může být příčinou nepříjemných situací i úrazů. Zatáčku na úzké cyklostezce zde tvoří pravý úhel, za roh není vidět - také díky vysokému živému plotu. Stačí malá nepozornost...

Řešením by byla stavební úprava zatáčky anebo alespoň umístění zrcadla.

8. Skrochovice: Nízký podjezd & 2x Cyklisto, sesedni z kola

map Mapa

ok Ve Skrochovicích je nová cyklostezka vedena nepříliš chytře, zřejmě kvůli prostorovým možnostem a problémy s výkupem pozemků. Nachází se zde několik nedořešených úseků. Jen chvíli poté, co vjedeme do obce, nás čeká první překvapení - trasa je vedena po chodníku, nechybí značka "Cyklisto, sesedni z kola". Ani nestačíme nasednout na kolo a užít si krátkého asfaltového povrchu a už nás čeká další sesedání z kola. Tentokrát je zde nízký železniční podjezd. Průjezd podjezdem vysokým jen 1,6 metrů skutečně hrozil vážným úrazem, zvlášť když povrch pod mostem je tvořen lomovým kamenem.

Most Most

9. Skrochovice: Hluboký štěrk

map Mapa

Nasedáme opět na kolo a těšíme se, že alespoň uprostřed obce bude cyklostezka slušná. Namísto asfaltové cyklostezky se boříme do hlubokého štěrku! Pokud jedeme mimo zastavěné území, dokážeme přírodě blízký povrch pochopit. Proč ale chybí asfalt v intravilánu obce?

Stav 16.6.2013: Štěrk již "usedl", průjezd tak nečiní problémy.

Celkové zhodnocení cyklotrasy

Slezská magistrála se řadí k nejvýznamnějším cyklistickým trasám v regionu. Význam cyklotrasy ještě vzroste s celostátním přečíslováním cyklotras. Slezská magistrála se tak zařadí mezi osm páteřních cyklotras ČR, získá číslo 8 a propojí Jablunkovsko s Jesenickem.

Hlavní pozornost našeho monitoringu se zaměřila na úsek Město Albrechtice - Krnov - Skrochovice. Tento úsek jsme rozdělili na dvě části: A a B. Jako výchozí bod obou částí byl stanoven Krnov.

Za klíčový problém úseku z Krnova do Města Albrechtic považujeme zejména vedení cyklotrasy po silnici I.třídy. K nejvýznamnějším problémům úseku Krnov - Skrochovice se řadí hráz Petrova rybníka, dopravní značení na sloupcích a jízda po štěrkovém povrchu v úsecích, které vyžadují asfalt.

Novou cyklostezku z Krnova do Opavy a Velkých Hoštic, postavenou převážně z financí EU, celkově hodnotíme jako pozitivní počin. Zásadní je, že již při výletech na Opavsko nemusíme jezdit po frekventované silnici I/57. Nicméně chceme upozornit na některé diskutabilní a nevhodně řešené úseky na této cyklostezce. Chceme zdůraznit fakt, že na řešení mnoha problémových míst se mohla s velkou měrou podílet také veřejnost a občanská sdružení - a to už při projektování cyklostezky!

Cyklotrasu v úseku Město Albrechtice - Krnov - Skrochovice můžeme doporučit všem cyklistům na horských a trekingových kolech. Inlajnistům můžeme doporučit pouze vybrané úseky, zejména úsek Krnov - Chomýž. Silniční cyklisté se musí v nemalé části trasy spokojit se silnicí 1.třídy nebo alternativami v polském příhraničí. Cyklotrasa plní především rekreační funkci.